July 20

Tags

Ibland gråter jag / Sometimes I cry

Kenya girl

Jag har blivit så väl omhändertagen här i Kenya men jag har sett saker som jag inte var riktigt beredd på, och som är svåra att beskriva. Här är mina dagboksanteckningar från min första dag på kliniken där man screenar patienter för att kunna hjälpa dem till operation:

Var med Bernhard och John på ett allmänt sjukhus idag. Vi hämtade kvinnorna som rest dit vid busstationen och gick med dem till kliniken.

Väntrummet är inget väntrum utan en bänk inne på ”post op” avdelningen . Det första som möter oss är en mamma som kommer och går med en liten flicka i operationsskynke. Flickan går bredbent som en robot och har en helt tom blick. Mamman vill att jag ska hälsa och ta i hand med flickan. Hon har en kanyl i handen och hennes hand är slapp och kall. Mamman säger något som jag inte förstår. John och Bernhard berättar att flickan som är 8 år hade blivit våldtagen. Jag bara gråter… Senare hör vi hennes skrik när hon blir undersökt.

Kvinnorna som screenades:

  1. 60 år. Fick sitt första barn vid 30 års ålder och har lidit av ”fistula symptom” sen dess. Barnet dog vid födseln och maken strax efter. Har levt helt ensam och utstött sen dess.

(Hon blev opererad två dagar senare.)

  1. 43 år. Gift vid 16 års ålder. Fött 9 barn varav 6 är i livet. Besvär efter sjätte förlossningen.

(Hade inte Obstretisk Fistel utan stressinkontinens)

  1. Ung mamma kommer med dotter på 8 år. Jag trodde det var mamman som hade besvär och att hon inte fått barnvakt! Visade sig vara dottern som inte kunde hålla urin och avföring. Mamman hade hört om det här projektet på radion. Hon berättade att dottern hade fått en spark i sidan av magen för ett par år sen och undrade om man kan få Obstretiska fistlar av det? Flickan skulle undersökas men läkaren avbryter nästan genast och säger att det får göras på operation istället. Flickan är helt tyst, bara tårar som rinner.

(Flickan har blivit våldtagen, kanske regelbundet och mamman vill inte förstå eller skyddar någon. Flickan blev opererad två dagar senare för sina skador i underlivet. Dessa skador faller inte under diagnosen Obstretisk Fistel men Fistula Foundation bekostar vården.)

Fotot är taget vid ett helt annat tillfälle och flickan har inget med texten att göra.

I have been so well looked after here in Kenya but I have seen things that I was not quite prepared for, and that is hard to describe. Here are my diary notes from my first day at the clinic where the screening of patients takes place for helping them to surgery:

Been with Bernhard and John at a public hospital today. We meet up with the women who traveled to Kisumu at the bus station and walked with them to the clinic.

The waiting room is no waiting room but a bench inside the “post-op” department. The first thing that we are met by is a mother who comes with a little girl in a surgical drape. Girl goes straddled like a robot and has a completely blank stare. The mother wants me to say hello and shaking hands with the girl. She has a cannula in her hand and her hand is limp and cold. The mother says something I do not understand. John and Bernhard tell me that the girl is 8 years old had been raped. I just cry … Later we hear her screams when she gets examined.

The women that were screened:

  1. 60 years. Had her first child at age 30 and has suffered from fistula symptoms since then. The child was stillborn, and her husband died shortly after. Has lived completely alone and outcast since then.

(She had surgery two days later.)

  1. 43 years. Married at the age of 16. Have given birth to 9 children of which 6 are alive. The symptoms came after the sixth delivery.

(Had not obstetrical fistula, but stress incontinence)

  1. Young mother comes with her daughter (8 years). I thought it was the mother who had problems and that she did not have a babysitter! It turned out to be the daughter who could not keep the urine and feces. The mother had heard about this project on the radio. She told me that her daughter had received a hard kick in the side of the stomach for a couple of years ago and wondered if you can get Obstetric fistulas from that? The girl was examined but the doctor stopped almost immediately and says it must be done in surgery instead. The girl is completely silent, only tears flowing.

(The girl has been raped, perhaps regularly and the mother does not want to understand or protect someone. The girl had surgery two days later for the injuries in the genital area. These injuries do not fall under the diagnosis of obstetrical fistula but Fistula Foundation pays for the care.)

The photo was taken at a different occation, and the girl has nothing to do with the text.