July 13

Tags

Första dagarna i Kisumu / First days in Kisumu

Nu har jag varit här i Kisumu i snart en vecka och det har varit innehållsrika dagar och så många nya intryck så det har varit svårt att smälta allt. På kvällarna har jag varit helt slut och somnar tidigt trots alla konstiga ljud. Måste vara någon typ av nattklubb i närheten av min lägenhet som spelar hög, men väldigt bra musik. Dörrar som slås i, barnskrik, hundar som skäller mm. och vid 04-tiden låter det som om någon slår på ett tomt oljefat för att väcka alla höns och tuppar som spatserar omkring överallt. Sen börjar de gala och överrösta varandra.

De flesta vägar saknar asfalt och är en mix av stora och små stenar, gropar och röd jord. Det dammar hela tiden och ibland vill man bara hålla andan för att slippa få i sig allt damm. Gatorna saknar namn och det ser likadant ut överallt. Jag gick lite vilse fösta dagen på väg hem från jobbet trots att det var bara ett par hundra meter från ”stora vägen”.

Det tog en dag att ordna arbetsvisa, och sen har jag fått en ordentlig rundvandring på området där Disciples of Mercy (DOM) håller till, som är den organisationen jag ska arbeta hos, i samarbete med Fistula Foundation. DOM startades av en australiensisk missionär 1987. Läs gärna mer om deras arbete här: http://disciplesofmercy.info/

Jag har mest fokuserat på hälso- och sjukvårdsarbetet på den lilla kliniken på området och fått information om deras arbete med HIV testning, information och behandling av smittade och förebyggande av mor-barn smitta, förlossning och mödravård, och vaccinering av barnen. Medicinerna och vården är gratis för patienterna. De har också väldigt stort fokus på att informera om obstetriska fistlar som är det jag ska hjälpa till med att strukturera upp under mitt halvår här. Obstetriska fistlar uppkommer vid långdragna förlossningar som gör att vävnaden skadas och det bildas onaturliga förbindelser mellan vagina och urinrör/blåsa och/eller ändtarm, vilket gör att kvinnan inte kan kontrollera urin och/eller avföring. Det är väldigt stigmatiserat och ofta blir kvinnorna lämnade av sin man och generellt utstötta. Det här går att operera och det finns resurser att göra det här i Kisumu, men man har svårt att nå ut och hitta patienterna, särskilt långt ut på landsbygden. Läs mer om Fistula Foundation här:

https://www.fistulafoundation.org/

Now I have been here in Kisumu for almost a week and it has been busy days and so many new impressions so it has been difficult to digest everything. In the evenings, I have been completely exhausted and fall asleep early, despite all the strange noises. It must be some kind of nightclub near my apartment that plays high, but very good music. Slamming doors, crying babies, dogs barking, etc., and at 04 o’clock, it sounds as if someone hit an empty oil barrels to wake all the chickens and roosters who is around everywhere. Then they begin cackle and crow.

The most roads are lack of asphalt and are a mix of large and small stones, potholes and red soil. The red dust is everywhere and sometimes you just want to hold your breath to avoid getting in your lungs. The streets have no name and it looks the same everywhere. I went a little bit lost the first day on the way home from work, even though it was only a few hundred meters from the “high road”.

It took a day to get my working visa, and the next day I received a proper tour of the compound where the Disciples of Mercy (DOM) are situated, which is the organization I will be working for, in cooperation with the Fistula Foundation. DOM was founded by an Australian missionary 1987. Please read more about their work here: http://disciplesofmercy.info/

I have mostly focused on the health care work at the small clinic and received information about their work with HIV testing, information to patients, treatment and prevention of mother-child transmission, maternity ward and prenatal care and immunizations to the babies. Medicines and health care is free for the patients. They also have very strong focus on informing about obstetric fistula and that work is what I am going to improve structuring of during my six months here. Obstetric fistula occurs after prolonged labor which leads to soft tissue damage and a hole between vagina and the bladder and / or rectum, making the woman unable to control urine and / or feces. It’s much stigmatized and often the women is left by her husband, and generally outcast. This condition is operable and there are resources here in Kisumu to do it, but it has been difficult to reach out and find the patients, especially far out in the countryside. Read more about the Fistula Foundation here:

https://www.fistulafoundation.org/

tupp